ظروف چینی به شکل خاص برای استفاده در قسمت درجه یک خطوط هواپیمایی طراحی شده که حداکثر کاربردی بودن و قابلیت قرارگیری مناسب روی هم را در کنار نهایت زیبایی و کیفیت را ارایه می نماید. در عین حال استفاده از این رویه آرایی در رستوران های مجلل انتخابی بجا خواهد بود.