ابعاد قطعه:  296 میلیمتر


کد قطعه:  091/049/003 

ابعاد قطعه:1440 سی سی

کد قطعه:041/049/1650

ابعاد قطعه:  360 میلیمتر

کد قطعه:  083/001/0036

ابعاد قطعه: 378 میلیمتر

کد قطعه: 063/059/0040

ابعاد قطعه:  355 میلیمتر

کد قطعه:  007/049/0035

ابعاد قطعه:  327 میلیمتر

کد قطعه:  007/049/0032

ابعاد قطعه:  260 میلیمتر

کد قطعه:  007/049/0026

ابعاد قطعه:  600 میلیمتر

کد قطعه:  065/049/0060

ابعاد قطعه:  401 میلیمتر

کد قطعه:  065/049/0040

ابعاد قطعه:  359 میلیمتر
کد قطعه:  065/049/0036

ابعاد قطعه:  318 میلیمتر

کد قطعه:  065/049/0032

ابعاد قطعه:  276 میلیمتر

کد قطعه:  001/049/0027

ابعاد قطعه:  230 میلیمتر

کد قطعه:  001/049/0023

ابعاد قطعه:  200 میلیمتر

کد قطعه:  001/049/0020

ابعاد قطعه: 160 میلیمتر

کد قطعه:  001/049/0016

ابعاد قطعه:  235 میلیمتر

کد قطعه:  002/049/0023

ابعاد قطعه:  197 میلیمتر

کد قطعه:  002/049/0020

ابعاد قطعه:  162 میلیمتر

کد قطعه:  003/049/0016

ابعاد قطعه:  142 میلیمتر
کد قطعه:  003/049/0014

ابعاد قطعه:  135 میلیمتر

کد قطعه:  003/049/0013

ابعاد قطعه:  119 میلیمتر

کد قطعه:  003/049/0012

ابعاد قطعه:  267 میلیمتر

کد قطعه:  018/049/0006

ابعاد قطعه:  184 میلیمتر

کد قطعه:  018/049/0003

ابعاد قطعه:  158 میلیمتر

کد قطعه:  018/049/0001

ابعاد قطعه:  106 میلیمتر

کد قطعه:  051/049/0010

ابعاد قطعه:  161 میلیمتر

کد قطعه:  058/049/0016

ابعاد قطعه:  80 میلیمتر – 160 میلیمتر

کد قطعه:  004/049/0008 – 019/049/0016

ابعاد قطعه:  63 میلیمتر – 136 میلیمتر

کد قطعه:  053/049/0006 – 019/049/0013

ابعاد قطعه:  50 میلیمتر
کد قطعه:  060/049/050

ابعاد قطعه:  40 میلیمتر
کد قطعه:  060/049/0040

ابعاد قطعه:  640 سی سی

کد قطعه:  050/049/0003

ابعاد قطعه:  332 سی سی

کد قطعه:  050/049/0002

ابعاد قطعه:  793 سی سی

کد قطعه:  005/049/0003

ابعاد قطعه:  380 سی سی

کد قطعه:  005/049/0002

ابعاد قطعه:  335 سی سی

کد قطعه:  017/068/0360

ابعاد قطعه:  325 سی سی

کد قطعه:  020/049/0004

ابعاد قطعه:  103 سی سی

کد قطعه:  020/049/0001

ابعاد قطعه:  170 سی سی

کد قطعه:  029/049/0170

ابعاد قطعه:  50 سی سی

کد قطعه:  029/049/0045

ابعاد قطعه:  50 سی سی

کد قطعه:  057/049/0050

ابعاد قطعه:  200 سی سی

کد قطعه:  006/049/0006

ابعاد قطعه:  200 سی سی
کد قطعه:  043/049/0006

ابعاد قطعه:  90 میلیمتر

کد قطعه:  059/049/0009

ابعاد قطعه:  135 میلیمتر

کد قطعه:  047/049/0013

ابعاد قطعه:  200 میلیمتر

کد قطعه:  015/049/0020

ابعاد قطعه:  160 میلیمتر
کد قطعه:  015/049/0016

ابعاد قطعه:  130 میلیمتر

کد قطعه:  015/049/0013

ابعاد قطعه:  114 سی سی

کد قطعه:  023/049/0090

ابعاد قطعه:  78 سی سی

کد قطعه:  011/049/0070

ابعاد قطعه:  56 سی سی

کد قطعه:  022/049/0055

ابعاد قطعه:  115 میلیمتر

کد قطعه:  030/049/0011

ابعاد قطعه:  232 سی سی

کد قطعه:  060/049/0904

ابعاد قطعه:  90 میلیمتر
کد قطعه:  014/049/0009

ابعاد قطعه:260 میلیمتر
کد قطعه:063/089/0026