ابعاد قطعه:  401 میلیمتر
کد قطعه:  065/049/0040

ابعاد قطعه:  359 میلیمتر
کد قطعه:  065/049/0036

ابعاد قطعه:  318 میلیمتر
کد قطعه:  065/049/0032

ابعاد قطعه:  271 میلیمتر
کد قطعه:  001/074/0027

ابعاد قطعه:  250 میلیمتر
کد قطعه:  001/074/0025

ابعاد قطعه:  202 میلیمتر
کد قطعه:  001/074/0020میلیمتر

ابعاد قطعه:  163 میلیمتر
کد قطعه:  001/074/0016

ابعاد قطعه:  253 میلیمتر
کد قطعه:  018/074/0025

ابعاد قطعه:  181 میلیمتر
کد قطعه:  018/074/0018

ابعاد قطعه:  160 میلیمتر
کد قطعه:  018/074/0016

ابعاد قطعه:  140 میلیمتر
کد قطعه:  018/074/0014

ابعاد قطعه:  98 میلیمتر
کد قطعه:  059/074/0009

ابعاد قطعه:  80 میلیمتر
کد قطعه:  004/049/0008

ابعاد قطعه:  163 میلیمتر
کد قطعه:  019/074/0016